Våben og bane reglement

Reglement for aktivitet i dansk Kanonér selskab

Reglement fritager ikke på nogen måde det enkle medlem for det hele og fulde ansvar for sikker brug af vedkommendes våben.

Reglementet pålægger ikke selskabets bestyrelse nogen form for rådgiveransvar eller andet ansvar for sikkerheden i forbindelse med medlemmernes individuelle aktiviteter.

Våbenreglement.

Selskabet nedsætter en våbenkommision, der ud fra kommisions-
medlemmernes erfaring og på baggrund af en visuel undersøgelse af våbenet, vuderer omdet er er forsvarligt at benytte.
Kommisionen kan i tvivlstilfælde give påbud om prøveskydning efter nærmere anvisning og eller reduceret ladning, ligeså kan kommisionen

1. Kræve dokumentation for fornøden styrke fra en anderkendt prøveanstalt.

2. Det kræves at ingen våben er dimensioneret spinklere end bronze fuldgods / støbegods over fuldgods. Messinglegeringer bør ikke anvendes uden godkendelse.

3. Det kræves at våbenet er fremstillet af et stykke af god og homogen karakter i bronze eller støbegods, eftermonteret stødbund kan ikke anvendes i selskabet. Våbenets lød skal være glat og uden gruber eller ujævnheder, og af samme kaliber fra munding til stødbund.

4. Alle sinalkanoner, som dansk våbenlovgivning har givet tilladelse til at besidde og benytte, må anvendes i selskabet, såfremt de er registret og godkendt efter punkt 1,2,3.

5. Ved selskabets  aktiviteter udnævnes hver gang en banekommandør og to assistenter, som sikrer at nærvæende reglement følges. Banekommandøren har til enhver tid uden phold, ret til at stramme op på reglementet. Hans påbud skal følges uden tøven, men kan i tvivlstilfælde forelægges bestyrelsen efter endt skydning.

6. Intet våben må lades med andet end almindelig sortkrudt bestemt for drivladning i forladervåben.

7. Intet våben må lades med en krudtmængte, der i vægt overstige den krudtmængde, der er beskrevet i kaliber / krudttabellen. Ved denne ladning benyttes fordæmming som fugtig græs, blade. biofyld eller mel.

8. En sådan fordæmming skal være konstrueret således, at den fordeler sig i uskadelige fragmenter umiddelbart efter at have forladt mundingen.

9. Selskabets banekommandør kan til enhver tid fastlægge en mindre ladning og en mindre fordæmming for det enklete medlem.

Banereglement.

1. Selskabets bestyrelse eller en repræsentant for denne udnævner inden hvert arrangement en banekommandør og to assistenter.

2. Banekommandørens anvisninger skal til enhver tid følges uden tøven.

3. Der etableres en standplads markeret med rød-hvid markeringsbånd i en afstand af minst 5 meter fra skydelinien samt 50 meter foran.

4. Våben må kun tilføres eler fjernes fra skydelinien efter kommandørens anvisning.

5. Krudtboden skal minimum være i 5 meters afstand fra siden af standpladsen.

6. Ved arrangementer med tilskuere er krudtboden konstant overvåget af mindst en person udpeget af banekommandøren.

7. Når våbnene er ladt, må kun medlemmer af Dansk Kanonér Selskab befinde sig på standpladsen.

8. Afspærring skal forhindre publikum i at komme krudtoplag nærmere end 5 meter.

9. Våbnet placeres, så løbet er vinkjelret på skydelinien.

10. Der skal herske en sådan ro blandt kanonérne å skydelinien, at alle kan høre kommandoer.

Skydereglement

1. Våben må kun lades på kommandørens kommando.

2.  Efter kommandoen "Der må lades" hentes en ladning ved krudtoplaget.

3. Inden ladningen sikres at løbet er rent ved at føre ladestokken i bund i løbet og kontrollere stokkens placering med en dorn i fænghullet.

4. Mens ladning holdes fast mod stødbunden med ladestokken, perforeres evt. papirkardus med en dorn gennem fænghullet, og ladestok trækkes ud.

5. Lunten isættes nu og kanonéren stiller sig et skridt bag og ved siden af våbnet.

6. Skud afgives efter kommandoen "der skydes"

7. Kanonéren sikrer sig at han på intet tidspunkt ved betjening af sit våben bukker sig ind over dette.

8. I tilfælde af en forsager orienteres banekommandøren straks. Våbenet må ikke forlades, og fejlen rettes efter kommandørens anvisning.

9. Når alle skud er afgivet, gives kommandoen "der må viskes" hvorefter man renser løbet for evt. kardusrester med kradseren efterfulgt af en våd visker. herefter kan der genlades på kommandørens ordrer.

10. I Dansk Kanonér Selskab skyder vi ikke med skarpe skud.